UCHWAŁA NR 01/04/2024

Zarządu Klubu TKKF „Żeglarz”

z dnia 28.04.2024 r.

w sprawie:

ustalenia składek członkowskich od 01 maja 2024 r.

Zarząd Klubu TKKF „Żeglarz” na podstawie § 19 Statutu Klubu uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Wpisowe:

– dla osób pełnoletnich 250 zł (słownie:dwieście pięćdziesiąt złotych) jednorazowa

– młodzież do lat 18 zwolniona jest od wnoszenia wpisowego

  1. Składki członkowskie od 1 maja 2024 r. :

– składka ulgowa dla młodzieży do lat 18 w kwocie 5 zł miesięcznie

– składka podstawowa 30 zł miesięcznie

– składka sportowa 60 zł miesięcznie

– składka turystyczna 80 zł miesięcznie

§ 3

Składki należy wpłacać na konto Klubu nr 85 2030 0045 1110 0000 0236 6830

w banku BGŻ BNP PARIBAS lub u skarbnika Klubu

§ 4

Uchyla się uchwałę nr 09/04/2018 z dnia 14.04.2018 r w sprawie należności finansowych obowiązijacych członków klubu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2024 r.