W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informujemy, że:
1. Klub Żeglarski TKKF „Żeglarz” z siedzibą w Nowej Soli, ul. Wrocławska 20, wpisany do KRS pod
nr 0000006845, NIP 9252104577, przetwarza dane osobowe członków klubu, kontrahentów, darczyńców,
wolontariuszy i uczestników działań statutowych Stowarzyszenia.

2. Dane osobowe zostały pozyskane na podstawie deklaracji członkowskich oraz zawartych umów,
z późniejszymi uzupełnieniami i przetwarzane są w celu:
2.
a) realizacji celów statutowych Klubu Żeglarskiego TKKF „Żeglarz”,
b) wypełnienie celu prawnego ciążącego na administratorze
c) rejestracji w systemie TKKF i LOZŻ.
d) tworzenia wszelkiego rodzaju zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne klubu,
e) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu kontroli, monitoringu i
sprawozdawczości realizowanych projektów,
f) dane oraz utrwalony wizerunek (zdjęcia, filmy) mogą zostać udostępnione Partnerom Klubu także w celu
realizacji działań związanych z promocją Klubu Żeglarskiego TKKF „Żeglarz”
3. Zakres danych przetwarzanych przez Klub Żeglarski TKKF „Żeglarz”:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL
c) adres zamieszkania,
d) data urodzenia,
e) numer i adres szkoły,
f) adres e-mail,
g) numer telefonu,
h) posiadany stopień żeglarski,

i) posiadane inne uprawnienia i kwalifikacje.
4. Zgodnie z art. 6 RODO podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Klubie Żeglarskim TKKF
„Żeglarz” stanowi:
a) zgoda osoby, której dane dotyczą,
b) uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,
c) wykonanie umowy,
d) usprawiedliwiony interes administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
b) usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”, zgodnie z art. 17 RODO,
c) ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO,
d) przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO
e) sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO
f) cofnięcia zgody danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
g) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. Administratorem danych jest Sekretarz Klubu.
8. Wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane:
a) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
b) na adres pocztowy: Klub Żeglarski TKKF „Żeglarz”, 67-100 Nowa Sól, ul. Wrocławska 20

c) pod nr. telefonu Sekretarza Klubu zamieszczonego na stronie TKKF „Żeglarz”.