Regulamin Przystani Żeglarskiej

Klubu Żeglarskiego TKKF „Żeglarz” w Nowej Soli

 

 1. Przystań Żeglarska Klubu Żeglarskiego TKKF „Żeglarz” jest położona w Lubiatowie nad jeziorem Sławskim.
 2. Władzę na przystani sprawuje Zarząd Klubu.
 3. Na terenie przystani obowiązuje przestrzeganie zasad etykiety żeglarskiej.
 4. Przystań jest obiektem sportowo-rekreacyjnym spełniającym funkcje:
 5. a) bazy technicznej Klubu
 6. b) portu jachtowego
 7. c) bazy szkoleniowo-sportowej
 8. d) ośrodka życia klubowego
 9. Obszar przystani obejmuje ogrodzony teren znajdujący się pomiędzy drogą gruntową prowadzącą do jeziora, akwenem wodnym z pomostami, ogrodzeniem z OW SABAT oraz hangarem.
 10. Teren przystani jest terenem zamkniętym.
 11. Prawo przebywania na terenie przystani mają członkowie Klubu Żeglarskiego oraz osoby im towarzyszące.
 12. Osoba postronna w hangarze może przebywać tylko w obecności Członka Klubu Żeglarskiego przez którego została zaproszona.
 13. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie przystani wyłącznie pod opieką dorosłych.
 14. W czasie nieobecności członków klubu na terenie przystani hangar i bramy pozostają zamknięte. Obowiązek zamykania hangaru oraz bram spoczywa na wszystkich członkach klubu.
 15. Wszystkie osoby przebywające na przystani zobowiązane są do podporządkowania się doraźnym zaleceniom władzom klubowym.
 16. W obrębie basenu portowego, ograniczonego pomostami pływającymi obowiązuje zakaz kąpieli.
 17. Zabrania się skakania do wody z pomostów.
 18. Zabrania się biwakowania i palenia otwartego ognia poza miejscem wyznaczonym do tego celu.
 19. Palenie ogniska jest możliwe po uzyskaniu telefonicznej zgody Nadleśnictwa Sława
 20. Jachty i inny sprzęt pływający cumują w miejscach wskazanych przez bosmana.
 21. Za cumowanie i zabezpieczenie jachtu odpowiada armator.
 22. Użytkowanie sprzętu pływającego, urządzeń, hangaru i pomostów niezgodnie z ich przeznaczeniem jest zabronione.
 23. Zabronione jest zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu klubu oraz wód jeziora. Członków klubu zobowiązuje się do segregacji odpadów do wyznaczonych pojemników lub ich zabierania.
 24. Biwakowanie na terenie przystani bez zgody Bosmana lub Prezesa Klubu Żeglarskiego jest zabronione.
 25. Zwierzęta mogą przebywać na terenie przystani wyłącznie pod opieką właścicieli i na smyczy. Na właścicielach spoczywa obowiązek usuwania nieczystości wynikających z pobytu zwierząt na przystani.
 26. Parkowanie samochodów na terenie przystani odbywa się wyłącznie w wyznaczonym miejscu za hangarem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe ewentualne szkody.
 27. Nie wolno wchodzić na jachty bez wiedzy i zgody właściciela jachtu, jeżeli nie jest to podyktowane względami bezpieczeństwa żeglugi lub koniecznością zabezpieczenia jachtu przed uszkodzeniem.
 28. Wędkowanie z pomostów dozwolone tylko dla członków klubu w sposób nie utrudniający manewrowania i cumowania jachtów.
 29. W zakresie ochrony środowiska obowiązuje zakaz:
 30. a) wysypywania odpadów szkodliwych i wylewania środków chemicznych, olejów silnikowych i innych substancji mogących zanieczyścić wodę lub glebę.
 31. b) spalania innych substancji niż drewno i jego pochodne.
 32. c) mycia samochodów.

26.Regulamin został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Członków Klubu Żeglarskiego  TKKF „Żeglarz” i wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2018 r.