Skip to content

Klauzula Informacyjna

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informujemy, że:
1. Klub Żeglarski TKKF „Żeglarz” z siedzibą w Nowej Soli, ul. Wrocławska 20, wpisany do KRS pod
nr 0000006845, NIP 9252104577, przetwarza dane osobowe członków klubu, kontrahentów, darczyńców,
wolontariuszy i uczestników działań statutowych Stowarzyszenia.

2. Dane osobowe zostały pozyskane na podstawie deklaracji członkowskich oraz zawartych umów,
z późniejszymi uzupełnieniami i przetwarzane są w celu:
2.
a) realizacji celów statutowych Klubu Żeglarskiego TKKF „Żeglarz”,
b) wypełnienie celu prawnego ciążącego na administratorze
c) rejestracji w systemie TKKF i LOZŻ.
d) tworzenia wszelkiego rodzaju zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne klubu,
e) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu kontroli, monitoringu i
sprawozdawczości realizowanych projektów,
f) dane oraz utrwalony wizerunek (zdjęcia, filmy) mogą zostać udostępnione Partnerom Klubu także w celu
realizacji działań związanych z promocją Klubu Żeglarskiego TKKF „Żeglarz”
3. Zakres danych przetwarzanych przez Klub Żeglarski TKKF „Żeglarz”:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL
c) adres zamieszkania,
d) data urodzenia,
e) numer i adres szkoły,
f) adres e-mail,
g) numer telefonu,
h) posiadany stopień żeglarski,

i) posiadane inne uprawnienia i kwalifikacje.
4. Zgodnie z art. 6 RODO podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Klubie Żeglarskim TKKF
„Żeglarz” stanowi:
a) zgoda osoby, której dane dotyczą,
b) uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,
c) wykonanie umowy,
d) usprawiedliwiony interes administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
b) usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”, zgodnie z art. 17 RODO,
c) ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO,
d) przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO
e) sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO
f) cofnięcia zgody danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
g) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. Administratorem danych jest Sekretarz Klubu.
8. Wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane:
a) na adres e-mail: tkkfzeglarz@wp.pl
b) na adres pocztowy: Klub Żeglarski TKKF „Żeglarz”, 67-100 Nowa Sól, ul. Wrocławska 20

c) pod nr. telefonu Sekretarza Klubu zamieszczonego na stronie TKKF „Żeglarz”.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress